Uppdaterad 2023-01-10 av Webmaster

Repeater SK7BQ-R på RV59 ansluten till SvxLink, ett nationellt nätverk som förbinder analoga repeatrar.

 

Repeater SK7BQ-R Yaesu DR-1x

 QTH: Skepparslöv JO76aa
 Frekvens: 145.7375 -600 kHz skift
 Sändare: RF power output 50/20/5 W
Modulation type F1D, F2D, F3E Variable Reactance Modulation
F7W 4FSK (C4FM)
Spurious emission At least 60 dB below
 Mottagare: Circuit type Double conversion super-heterodyne
Intermediate frequencies 1st: 47.25 MHz, 2nd: 450 kHz
Receiver sensitivity
0.3 .V (Digital 2 m/70 cm) BER 1%
0.2 .V (FM 2 m/70 cm) 12dB SINARD
Adjacent Channel Selectivity Better than 65 dB TYP (20 kHz offset)
Selectivity FM 12 kHz/35 kHz (-6 dB/-60 dB)
Intermodulation Better than 65 dB TYP (20 /40 kHz offset)
Audio output 4 W (4ohm., THD 10%, 13.8 V; internal speaker)
 Antenn:  Diamond X300
 Antennhöjd:  ~50m AGL
 Mod: Analog FM-trafik / SvxLink
 Subton Rx: 79.7 Hz för att öppna
 Subton Tx: 79.7 Hz för ton-squelsch
 Öppning: Subton 79.7 Hz DTMF7 eller 1750 Hz
 Echolink: SK7BQ-R eller nodnummer 935163
SvxLink: TG 240777 (standard TG) Passar TG 240, 2407,24075
 Logik: SA2BLV Rel 3.1 Raspberry Pi Model 3B

 

 

Genvägar:

Repeaterfunktion

Lokalt QSO

Grundfakta

Lokala kommandon för repeatern

SvxLink på repeatern för extern kommunikation

Mer om SvxLink

Sista raden

 

Repeaterfunktion

Öppning av repeatern med subton 79,7 Hz alternativt: 1750 Hz eller DTMF 7.

 • Repeatern öppnar och kvitterar med en "dutt" när insignalen faller.
 • Medan repeatern väntar på att koppla ner hörs ett ljud "dill-ill" och då går det fortfarande att göra ett lokalt anrop eller svara på en aktiv talgrupp.
 • Efter "da-o" stänger TX och repeatern återgår till passning.

 

Lokalt QSO

Lokala QSO:n fungerar som tidigare: Tryck PTT och prata.

Pratet går enbart ut på den egna repeatern och dess talgrupp (240777) om den var inaktiv vid anropet, d.v.s. som en traditionell repeater.

Anm. Om en extern talgrupp är aktiv vid tillfället, går pratet även till den talgruppen – och de SvxLink-repeatrar som  passar den talgruppen kommer även de att sända ut det.

 

Grundfakta

 • Du kan alltid direkt besvara ett anrop från såväl lokal trafik som inkommande extern trafik på talgrupp eller inkommande trafik från Echolink.
 • En sak i taget: Den analoga repeatern kan endast aktivera en funktion /samtal/talgrupp åt gången. När repeatern är upptagen med något är det för stunden aktuella samtalet eller den aktiva modulen som "har / äger" repeatern. Inte förrän en modul avslutats eller repeatern stänger, är den ledig att återgå till passning.
 • Kommandon (DTMF) från en användare kan endast användas på den lokala repeatern, inte till andra repeatrar i nätverket.


Detta räcker för att använda repeatern. – Vill du veta mer, fortsätt att läsa!

 

Lokala kommandon för repeatern

Knapparna på handapparaten eller mobilstationens mikrofon sänder DTMF-tecken under sändning. De fungerar som kommandon till den lokala repeatern. Vänta gärna lite tills repeatern är ordentlilgt uppe innan du sänder DTMF-kommandon!

 

Lokala kommandon för repeatern
 Kommando Funktion
* (med PTT)  Säger repeaterns ID, tid och vilken subton som används
 0 (nolla)

 Hjälpfunktion för svxlink repeatern eller när du är i en modul.

 Avaktivera hjälpfunktionen med # eller vänta på timeout!

 1
 Modulen "Papegoja" aktiveras, här kan du tala in något och sedan lyssna till det du sagt. Bra för att kolla din modulation!
 2
 Modulen "Echolink" aktiveras
 5
 Modulen "METAR" aktiveras, denna ger information från närliggande flygplatser med Kristianstads Österlens flygplats som förval
 #  Avslutar aktiv modul: Papegoja, Echolink, Metarinfo eller hjälpfunktion.
0 (nolla) Om du trycker 0 när du har aktiverat en modul, får du hjälp med denna modul

 

1 Papegojan på SK7BQ-R

Lyssna hur din modulation låter när du sänder. Aktivera modul Papegojan med siffran 1

Sänd och prata... Lyssna!

Avsluta alltid papegojan med #

 

2 Echolink på SK7BQ-R

Med siffran 2 aktiverar du Echolink på repeatern. Då kan du från din handapparat eller mobilstation med DTMF-mikrofon, via repeatern höra / köra andra Echolink-noder från mobiler eller datorer som har installerat appen för Echolink! Exempel på användning:

 • Anropa aktiva Echolink-stationer (-noder) med deras nodnummer eller med sökfunktionen som beskrivs nedan.
 • Du kopplar ner från Echolink-QSO med fyrkant # och du är då kvar i Echolink-modulen.
 • Avaktivera Echolinkmodulen med # (alt. vänta på timeout)

OBS! För att undvika rundgång får vi  INTE ansluta till repeatern både via talgrupp och Echolink samtidigt!

 

Subkommandon i modul Echolink

 0 med PTT Hjälp-information
 1 Läser upp alla anslutna Echolink-stationer
 2 Läser upp den lokala Echolinknodens ID (nummer)
 4 Koppla upp igen till senaste Echolink-nod
 6 * Uppkoppling m.h.a. sökfunktion på anropssignal
 # Avslutar pågående Echolink-anslutning
 # Avslutar därefter modul Echolink

 

 

Echolink uppkoppling m.h.a. sökfunktionen (callsign)

Ett sökkommando efter ett Echolink-nummer (som är online) på anropssignaler och repeatrar inleds med 6* Ex: 6 * 75 7 * (=SK7*) där * betyder godtyckligt tecken följer, ger med de träffar som finns när detta skrivs, följande (upplästa) resultat:

1 = SK7RFL  2 = SK7JC-R  3 = SK7HW  4 = SK7BQ-R 

 

UV878 ua

 

Tangentbordet på radion / mikrofonen
 1 övriga tecken  2 A B C  3 D E F 
 4 G H I  5 J K L  6 M N O
 7 P Q R S  8 T U V  9 W X Y Z
 * 0 #

Om sökningen ger svar:

 • Om du vill ansluta via repeaterns Echolink till en av träffarna, t.ex. nr 4, sänder du 4
 • Om du inte vill ansluta till någon i listan , avbryter du genom att sända #
 • Blir det för många träffar, säger repeatern ifrån – snäva då in din sökning.

 

 SvxLinkLogo

SvxLink på repeatern för extern kommunikation

Talgrupper

SK7BQ repeater passar några talgrupper. Dessa hörs automatiskt när de är trafikerade, dock inte om det redan pågår ett QSO lokalt. Innan repeatern stänger kan man helt enketl trycka PTT och därmed sända på den talgruppen som du lyssnar på. Passade talgrupper med kommandon längst till höger om du vill aktivera en talgrupp för att anropa där:

Talgrupp Beskrivning Kommando
 240 Nationell talgrupp Sverige 91 240
 2407 Talgrupp för SM7 91 2407
 24075 Regional talgrupp skåne
91 24075
240777 Kristianstads-repeatern 91 240777

 

Vi provar och experimenterar med att lägga till andra talgrupper under "inkörningen" och dessa kommer inte alltid att listas här.

 

Exempel på andra talgrupper
 2400-2407 Distrikt SMx, t.ex. 2406 = SM6 91 2406 för SM6
 24078 Ölandsrepeatrarna 91 24078
 24070 SSA-bulletinen SM7 / Öland 91 24070

 

 En "91" -vald talgrupp är bara aktiv så länge repeatern är öppen om ingen trafik kommer in därifrån.

 

Några talgrupps-kommandon
Säger aktuell talgrupp på repeatern 9 *
Säger repeaterns ID, tid och subton *
Gå tillbaka till tidigare vald talgrupp 91
Gå till lokal hemtalsgrupp, passning av tills rep. stänger 910
QSY (byt talgrupp i samtal, ej störa andra repeatrar) 92
 Följ med i senaste QSY i efterhand om man bara har lyssnat 93
Tillfällig passning av extra talgrupp, ex. SSA-bulletinen (60 min) 94 tg 24xx ex. 94 24070

 

För minnet:

 • PTT om du vill sända i en aktiv talgrupp som hörs
 • 91 24xx när du vill välja och sen sända i en extern talgrupp
 • 910  När du vill stänga av vald extern talgrupp
 • 94 24xx när du bara vill lyssna på en extern talgrupp (passning 60 min.)

 

QSY (talgrupp) 92, 93

Vid QSY flyttas bara de repeatrar som deltagit i QSO:et över till en ny talgrupp. Övriga repeatrar friläggs. Om du bara lyssnat och vill följa med i QSY, tryck PTT inom 15 sek. (Efter det kan du sända 92# för att följa med)

Det är "vett & etikett" att QSY om det verkar bli långprat med annan repeater. Det finns några talgrupper som har auto-QSY efter 5 minuter: 240,2406 och 2407.

Tips

Subtoner (CTCSS) för SK7BQ-R för att direkt vid PTT aktivera andra talgrupper på repeatern (lägg in kanaler med samma frekvens och offset, men med olika subtoner):

Sub-toner och talgrupper
 88,5 Hz 240 Nationell talgrupp
123 Hz 2400 SM0
233,6 Hz 2401 SM1
146,2 Hz 2402 SM2
141,3 Hz 2403 SM3
151,4 Hz 2404 SM4
91,5 Hz 2405 SM5
118,8 2406 SM6
156,7 2407 SM7

 

Mer om SvxLink

 • För att se SvxLink-repeatrar: gå till https://svxportal.sm2ampr.net/.
 • Sök upp SK7BQ-R på kartan och klicka på symbolen för att få information om vår repeater!
 • Alla SvxLink talgrupper finns listade där under Talgrupper (Talk groups) i den stående menyn till vänster.

Sista raden

Vi testar och provar med inställningar som inte alltid är standard på SvxLink-repeatrar. Ett sådant val är att vi inte behöver avsluta de flesta kommandona med en fyrkant (#). Detta lägger systemet till automatiskt! Dock SKALL aktiva moduler som hjälp, papegoja och Echolink ALLTID avslutas med en fyrkant (#)