Denna artikel är skriven med ensamrätt för SK7BQ.COM och får inte kopieras, citeras, avbildas eller spridas på något sätt men länka gärna till artikeln.

VK7HH har gjort en gedigen undersökning och samlat in data från olika officiella källor när det gäller antalet licensierade radioamatörer i de största amatörradioländerna i världen. IARU har inte gjort detta sedan i början av 2000-talet och den information från IARU som florerar på Internet är gravt felaktig när vi skriver 2022. Några länder på topplistan överraskar nog de flesta liksom att andra saknas, Italien inte minst. Vår horisont som svenskar är ofta alltför begränsad, likaså kunskapen om folkmängd och andra förhållanden i länder långt bort från oss.

2000 var de tolv största amatörradioländerna följande räknat i individuella licenser:

 • Japan 1 251 325
 • USA 683 201
 • Thailand 139 531
 • Sydkorea 132 769
 • Tyskland 80 074
 • Storbritannien 57 949
 • Spanien 57 552
 • Kanada 45 158
 • Frankrike 18 240
 • Polen 15 906
 • Australien 15 016
 • Nederländerna 14 445

Jag redovisar inte listan år för år mellan 2000 och 2022 men nämner några viktiga händelser nedan.

 • 2002 går Kina upp på tiondeplatsen med 18 906 amatörer före Polen och Australien och Nederländerna som faller ur listan.
 • 2003 har Kina avancerat till niondeplatsen före Frankrike. Polen och Nederländerna är tillbaka på listan och Australien har åkt ur listan. 2004 är oförändrat mot 2003.
 • 2005 har Kanada gått om Spanien med 51 365 amatörer mot 50 428 amatörer i Spanien, oförändrat i övrigt.
 • 2006 sjunker för första gången antalet amatörer i Japan under 1 miljon. I detta sammanhang skall nämnas att majoriteten av de japanska amatörerna har en licens som bör betraktas som en ”PR-radio-liknande” licens närmast med ytterst begränsad effekt och endast ett fåtal frekvensband. Ett fåtal har högsta licensklass och detta fåtal är de som får köra kortvåg på DX-frekvenser, enligt olika källor runt 65 000 personer. Minskningen från 2006 sker kontinuerligt år från år och håller i sig till 2022 och förmodligen även framgent.
 • 2006 sjunker amatörradiopopulationen i Sydkorea kraftigt. Minskningen är anmärkningsvärd, från 83 091 till 75 699 amatörer och Sydkorea passeras nu av Tyskland på topplistan med sina 80 575 amatörer. Kina går om Frankrike och Australien är åter på listan på sistaplatsen som Nederländerna åter igen åker ut från.

2006 ser listan ut så här:

 • Japan 951 528, en minskning från 1 251 325 år 2000
 • USA 658 022 en minskning från 683 201 år 2000
 • Thailand 128 069 en minskning från 139 531 år 2000
 • Tyskland 80 695 en marginell ökning från 80 074 år 2000
 • Sydkorea 72 794 en minskning från 132 769 år 2000
 • Storbritannien 61 634 en ökning från 57 949 år 2000
 • Kanada 53 420 en klar ökning från 45 158 år 2008
 • Kina 51 540 som klättrat till denna plats från år 2002, år 2000 fanns inte Kina med i topplistan
 • Spanien som minskat kraftigt till 39 196 från 57 552 år 2000
 • Frankrike 16 226 som minskat från 18 240 år 2000
 • Polen 15 183 en marginell minskning från 15 906 år 2000
 • Australien 15 016

Nederländerna har åkt ur listan, uppgift saknas för 2006.

Att Kina klättrar kan förklaras med en medveten satsning från myndigheter med ökat antal radioklubbar samt inte minst uppdykandet av billiga Kinaproducerade riggar för den snabbt växande kinesiska medelklassen som ju även vi i övriga världen märkt av. 2007 klättrar Kina ytterligare och går om Kanada, i övrigt ingen förändring. Japan minskar stadigt.

2008 passerar Storbritannien Sydkorea som fortsätter kräftgången. De får se sig passerade även av Kina som ligger närmast efter Storbritannien och i slutet av året passerar Kina även Storbritannien, i övrigt inga förändringar sedan 2006.

2010 har USA gått om Japan och är nu det land i världen som har flest radioamatörer, Kina har nu avancerat till fjärdeplatsen. 2011 händer inget placeringsmässigt men Japan minskar stadigt.

2012 övertar Frankrike sistaplatsen då Australien går om dem på listan. Kommande år sker mindre placeringsförändringar i botten på listan och Storbritannien går om Tyskland och upp till femte plats.

2016 passerar även Kanada Tyskland. 2017 går Australien upp till tiondeplatsen.

Malaysia dyker upp på sistaplatsen 2019 och har avancerat till tiondeplatsen 2020 och niondeplatsen 2021.

För närvarande 2022 när detta skrivs ser listan ut så här:

 • USA 777 762 en kraftig ökning från 683 201 år 2000
 • Japan 373 618 en oerhörd minskning från 1 251 325 år 2000 som förklaras med att den ”PR-radio-liknande” licensen nu inte räknas in
 • Kina med otroliga 187 403 amatörer som klättrat till denna plats från 2002, år 2000 fanns inte Kina med i topplistan
 • Kanada med 79 462, en mycket kraftig ökning från 45 158 år 2008
 • Thailand 77 623 med en stadig minskning från 139 531 år 2000, även här kan liknande förändringar som i Japan misstänkas ligga bakom men uppgift saknas.
 • Storbritannien 76 900 en klar ökning från 57 949 år 2000
 • Tyskland 59 248 en mycket kraftig minskning från 80 074 år 2000
 • Sydkorea 33 100 en otrolig minskning från 132 769 år 2000 som endast kan förklaras med förändrad licensiering, uppgift om detta saknas dock.
 • Malaysia som stigit snabbt på listan från att ha varit utanför den, nu finns 17 422 licensierade i Malaysia.
 • Spanien som minskat mycket kraftigt till 14 938 från 57 552 år 2000
 • Australien som minskat med cirka 1500 amatörer sedan de kom in på listan till 13 485 år 2022
 • Polen med 13 396 en minskning från 15 906 år 2000

Frankrike och Nederländerna har åkt ur listan 2022.

Analys

Förlorarna

Vilka länder på listan är förlorarna när det gäller antalet amatörer?

Tyskland, Spanien, Australien och Polen men framförallt Tyskland är de stora förlorarna när vi räknar bort förmodade förändringar i licensiering som orsak till de övriga häftiga förändringarna. Har då dessa länder något gemensamt som kan förklara att de alla är förlorare? Ja, det har de. De har alla behållit sin licensstruktur och sina provkrav, förutom telegrafikravet, som funnits sedan långt innan 2000.

När det gäller de tyska provkraven får dessa anses ligga i världstopp för den högsta licensklassen tillsammans med Extra Class licensen i USA. Dessa provkrav motsvarar väl kravet på den gamla A-licensen i Sverige och i en del kunskapsområden överträffar de denna, se för övrigt min tidigare artikelserie om licensiering i USA. För Extra Class licens i USA ingår frågor om avancerad modulationsteknik som spread spectrum till exempel liksom några rent juridiska frågor om amerikansk lagstiftning kring amatörradio som helt saknas i andra länder. De tyska kraven i radioteknik är också delvis högre än de svenska. Detta tillsammans gör att tröskeln är betydligt högre i dessa länder för att ta i alla fall högsta licensklass för de som inte är ingenjörer till yrket och har yrkeskunskaper i de aktuella ämnena.

Vinnarna

Vilka är vinnarna på listan?

Raketerna är framför allt USA och Kina men även Kanada och Storbritannien. Vad har då dessa länder gemensamt? Jo. precis som du anade så har samtliga reviderat sin licensiering under de aktuella åren. Den kraftiga ökningen av antalet licensierade sammanfaller också med när dessa förändringar infördes.

Tillväxten i antalet licensierade har i samtliga fall varit kontinuerlig sedan dess, väl att märka. Här får vi ett tydligt bevis på att införandet av volontärer som examinerar ofta och på en stor mängd platser i USA och, som jag beskrev i min artikelserie, även på utländska platser i andra länder utanför USA, har haft en enorm betydelse. Idag behöver du bara vänta veckor om ens det i USA för att få ett provtillfälle på acceptabelt avstånd från dig. I utlandet utanför USA sker licensiering i Storbritannien till exempel flera gånger om året vid mässor, konferenser och liknande.

Storbritannien har satsat på online-examination och har infört en nybörjarlicens. I RSGB:s medlemstidning Radcom har det redogjorts för resultaten och man är eniga om att det blivit betydligt lättare att få tillgång till provtillfällen. I Skottland bor det endast fem miljoner av Storbritanniens 67 miljoner invånare, varav tre av de fem miljonerna bor i storstadsregionen Edinburgh – Glasgow. Höglandet och öarna är lika glesbefolkade som Norrlands inland i Sverige. För amatörer i de områdena har online-examination haft mycket stor betydelse och lockat fler att ta licens. Dock har nybörjarlicensen avskaffats i USA men där är Technical-licensen nybörjarlicensen som följs av General och den avskaffade men fortfarande giltiga Advanced-licensen och sist Extra Class licensen. Det finns i båda länderna en trappa där kunskapskraven stiger för varje steg. Samma sak gäller i Kanada som håller på att revidera sin licensstruktur och sin licensiering. USA och Kanada har även ett avtal om att licenser är giltiga i båda länderna. Observera att detta bara gäller amerikanska och kanadensiska medborgare. Är du svensk så skall du använda till exempel VE5/SM7XYZ eller VE5/SA7XYZ under CEPT-överenskommelsen och inte din amerikanska signal i Kanada, det är förbjudet för andra än amerikanska medborgare. Råkar du ha en kanadensisk signal som svensk medborgare får du alltså inte heller använda den i USA.

Topplistan talar sitt tydliga språk. De länder som varit aktiva med att modernisera sin licensstruktur och sättet att avlägga prov på har belönats med tillväxt i amatörskaran medan de som i likhet med Sverige inte gjort några mer drastiska åtgärder fått se en stadigt minskande skara amatörer som inte kan förklaras med naturlig avgång enbart.

73 de Gert AA7G (Extra Class) / SM5LWC