Amatörradions framtid utgör ett ständigt samtalsämne amatörer emellan. Jag tänkte här komma med en sammanfattning av resultatet från två stora undersökningar i två av Europas största amatörradioländer, sett till antalet licensierade, Tyskland där DARC frågat 550 amatörer och Storbritannien där RSGB frågat 1000 amatörer vad de tycker i olika frågor. Det skall sägas att svarsfrekvensen är låg i båda länderna med tanke på antalet medlemmar i respektive organisation. Observera att även icke-medlemmar kunde delta i den tyska undersökningen. Emellertid bör antalet svar ändå ge en ungefärlig bild av vad amatörer i de båda länderna tycker. Jag går igenom de frågor som ställts och vad flest amatörer svarat på de olika frågorna.

De kommentarer och synpunkter som ges i texten är mina egna och återspeglar på intet sätt SK7BQ:s eventuella ställningstagande.

DARC:s undersökning

DARC ställde ett antal frågor och redovisar svaren i olika diagram. Jag tar endast med de största svarsgrupperna i mina kommentarer.

89% av de svarande var medlemmar i DARC och 11% var inte medlemmar.

Fråga - Nämn tre styrkor i tysk amatörradio?

27% svarade gemenskap, nätverksbyggande och ökad förståelse mellan folk i världen. 23% svarade teknisk kompetens, utbildning och vidareutbildning samt infrastruktur. 20% svarade den service de får från DARC med QSL, tidning (CQ DL) samt DARC:s roll gentemot myndigheter. 12% angav flera av dessa alternativ.

Fråga – Nämn tre svagheter i tysk amatörradio?

21% svarade en för hög medelålder, för liten tillväxt, för dåligt ungdomsarbete. 17% svarade föreningsrelaterade problem med styrelser, inaktiva klubbar och medlemsflykt. 16% svarade presentation av amatörradio som en modern hobby, närvaro i offentligheten. Att lägga märke till är att endast 10% såg själva licensieringen och myndighetskontakter som ett problem. Likaså såg endast 7% QRM och antennproblem som en allvarlig svaghet i denna fråga.

Fråga – Vilka tre möjligheter kan amatörradion i Tyskland utnyttja?

15% svarar ungdomsarbete och skolor. 13% svarar att utnyttja trender i sociala media, på Internet, inom amatörradio och i samhället i stort. 11% svarar att införa online-examination liknande det brittiska och amerikanska systemet, ett system med frivilliga examinatorer som i USA och Sverige. Här skall det sägas att Tyskland har kvar systemet med myndighetspersoner som examinatorer och speciella provtillfällen i myndighetslokaler. 11% ville ha fördelar av sitt medlemskap i DARC som rabatter och liknande och 10% var djupa pessimister och såg inga möjligheter att utnyttja.

Fråga – Vilka tre risker ser du för amatörradion i Tyskland?

Här visar sig oron för förlorade frekvenser och störningar tydligt. Hela 37 % anger att förlorade frekvenser, försämrade villkor och störningsproblem är det största hotet mot amatörradion i Tyskland. 26% anger ingen återväxt, för hög medelålder, teknikfientligt samhälle, strålningsrädsla. Dessa två grupper dominerar totalt svaren, endast spridda olika svar avgavs utöver dessa.

RSGB:s undersökning

RSGB har utformat redovisningen av sin undersökning på ett annat sätt än DARC och rangordnar en mängd olika svar efter förekomst. Jag redovisar de största svarsfrekvenserna samt trenderna i de olika svaren för att artikeln inte skall bli för stor.

Fråga – Vilka möjligheter ser du i brittisk amatörradio?

”Större engagemang i unga människor” dominerade svaren följt av ”länkar till industrin, professionella aktörer och myndigheter” Här tänker man sig stipendier, skolambassadörer och samarbete med industrin för att locka ungdomar till att studera radioteknik. På tredje till femte plats hamnar att synas i sociala media, på Internet i allmänhet samt dra nytta av den publika Pr-kampanj som pågått ett tag i Storbritannien där RSGB med sin ”radiobuss” demonstrerat amatörradio, inte minst satellittrafik med bland annat den internationella rymdstationen ISS, runt om i landet. Detta har varit en stor framgång med många skolbesök framför allt. På fjärde plats nämns specifikt den online-examination som bland andra SSA tittar på. De svarande nämner att den möjliggjort att ta licens på sina egna villkor. Studier behöver inte ske i klubblokaler på bestämda tider och examination måste inte ske på bestämda platser. Skottland är ödsligt med endast fem miljoner invånare, i huvudsak i söder i storstäderna Glasgow och Edinburgh med omnejd som har nästan tre av de fem miljoner invånarna. Öarna och högländerna är väldigt glesbefolkade och det kan ta ett helt dygn att åka tur och retur till fastlandets större städer för öborna. Det anordnas också självstudiekurser online samt lärarledda lektioner online som ges av olika klubbar runt om i landet. Det har skett en påtaglig ökning av antalet licensierade sedan online-examination infördes och det har också fått till följd att det numera finns gott om material på Internet för den som vill idka distans- eller självstudier.

Fråga – Vilka svagheter ser du i brittisk amatörradio?

Den största andelen svar menar att brittisk amatörradio domineras av starkt konservativa äldre män som tycker att det är bra som det var när de var unga. De som svarat detta menar också att man har misslyckats med att attrahera unga personer, kvinnor i någon större omfattning samt etniska minoriteter. Kom ihåg att Storbritannien är ett land med många etniska minoriteter i huvudsak beroende på deras tidigare kolonialvälde. Att notera är att på andra plats kommer åsikten att tillsynsmyndigheten OFCOM, PTS motsvarighet i Storbritannien, anses ha en fientlig inställning till amatörradio. Amatörerna menar att de prioriterar de kapitalstarka professionella aktörernas intressen på bekostnad av främst frekvensutrymme och avstörningshjälp för amatörer. De som svarat menar att även andra myndigheter inte prioriterar åtgärder mot störande utrustning, efterföljande av regelverk kring störningar och missbruk av frekvenser. På fjärde plats finns en oro att de nya licensklasser som införts i kombination med flervalsfrågor på proven kan göra att de som klarat proven får sämre kunskaper än med andra examinationsalternativ som skrivna svar till exempel och att kunskapskraven är för låga.

Fråga – Vilka hot ser du mot brittisk amatörradio?

På första plats kommer den ökade störnivån i samhället. De svarande nämner störningar från bredbandsutrustning, solpaneler, LED-lampor etc. På andra plats kommer problem med tillsynsmyndigheter och bygglovshandläggare. I detta sammanhang skall nämnas att det är mycket svårt att få bygglov för master i tätbebyggda områden i synnerhet men även i mer glesbefolkade delar av landet. En del äldre amatörer har gamla bygglov som fortfarande gäller men det upplevs som nästan omöjligt att få ett nytt bygglov. Problemet med klagande grannar är stort i Storbritannien. Detta vittnar brittiska amatörer om i stor omfattning när man pratar med dem så det är föga förvånande att denna punkt hamnar högt bland svaren. Det finns också väldigt få stora contest-stationer i Storbritannien och brittiska amatörer är dessutom begränsade till 400 W ut vilket också är en stor källa till irritation. På andra plats kommer oron för överreglering från myndigheter. I Storbritannien såväl som i Tyskland och på sikt sannolikt inom hela EU måste varje amatör göra en beräkning av utstrålad fältstyrka på sin station med hänsyn till vissa säkerhetsavstånd. Fältstyrkan får inte överstiga gränsvärdena vilket kan innebära problem för de med stackade antenner och stora antenner för nära marken som dessutom använder hög effekt. Datorprogram för sådana beräkningar finns redan framtagna från myndigheterna för enhetliga beräkningar. På tredje plats kommer rädslan för förlorade frekvenser och på fjärde plats åldersstrukturen bland amatörer.

Sammanfattning

När det gäller möjligheter ser man i både Tyskland och Storbritannien att exponera sig i sociala medier, följa trender i samhället och på Internet etc. Detta kan enklast sammanfattas med att följa med samhällsutvecklingen och ta upp de trender som gäller för tillfället. Avsaknaden av detta har nog till stor del att göra med åldersstrukturen bland radioamatörer överlag. Det är ungdomen som driver utvecklingen, i synnerhet på Internet, inte pensionärerna. Online-examination är ett led i den utvecklingen som bevisligen gett goda effekter i Storbritannien.

Åldersstrukturen och den dåliga återväxten samt bristande ungdomsarbete är något både tyskar och britter delar med alla länder inom amatörradion tyvärr. Noterbart är att förtroendet för OFCOM, Storbritanniens motsvarighet till PTS är lågt. OFCOM såväl som PTS och motsvarigheterna i många andra länder har dränerats på tekniker på senare år som ersatts med jurister. Tekniska frågor och förståelsen för radioteknik sätts på undantag. Detta är sannolikt en av orsakerna till missnöjet. Den tyska tillsynsmyndigheten är känd i hela världen för sina goda kontakter världen runt och deras förmåga att få tyst på illegala sändare runt om i världen. Det är en i hög grad teknikdriven organisation vilket också visar sig i de tyska amatörernas förtroende för myndigheten även om oron för överreglering främst med anledning av fältstyrkekraven finns. DARC i Tyskland har i många år drabbats av medlemsflykt då det förekommit personkonflikter både på nationell och lokal nivå. Det finns olika syn på hur arbetet gentemot tillsynsmyndigheter skötts bland annat. Debatten har stundtals varit ytterst infekterad och svallvågorna efter den har uppenbarligen inte lagt sig än. 34 000 av dryga 63 000 tyska amatörer är medlemmar i DARC, 53 %, vilket ändå är betydligt högre än SSA:s dryga 38%.

Ökade störnivåer och rädslan för förlorade frekvenser tycks vara densamma i många länder. I Tyskland är det dock mindre problem med bygglov och myndigheter än i Storbritannien. I Tyskland såväl som i Sverige och i många andra länder sneglar man på britternas online-examinationer och vill införa samma system.

Med en förhoppning om inspiration till förslag som driver hobbyn framåt.

73 de Gert, AA7G / SM5LWC