Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Nu är det återigen dags för årsmöte hos Kristianstads Radioamatörer.Ordforandeklubba

Platsen är som vanligt klubblokalen med adress Fäladsgatan 6B i Kristianstad

Alla medlemmar hälsas välkommna den 24 februari klockan 19.

Förslag till dagordning under "Läs mer".  Stor auktion för medlemmarna efter årsmötet, se förteckning här

73 de Ewe SM7BHM
Ordförande

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE

Kristianstads Radioamatörer SK7BQ

ÅRSMÖTE Onsdagen 24-feb 2016 19.00 i Klubblokalen Fäladsgatan 6

Förslag till dagordning.

§1 Mötets öppnande.

§2 Val av mötesfunktionärer.

  • Ordförande

  • Sekreterare

  • Två justeringsmän tillika rösträknare

§3 Avstämning av röstlängd.

§4 Mötets behöriga utlysande.

§5 Fastställande av dagordning.

§6 Föregående årsmötesprotokoll.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse över det gångna året.

§8 Kassörens rapport.

§9 Revisionsberättelsen.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

§11 Val av styrelse, funktionärer, revisorer och valberedning

  • Ordförande för 2 år, avgående Ewe SM7BHM

  • Sekreterare för 2 år, avgående Marcus SM7TZK

  • Kassör för 2 år, avgående Tony SA7CMD

  • Ledamot för 1 år, avgående Gunnar SM7SKT

  • Suppleant för 1 år, avgående Robert SM7CWI

  • Två revisorer för 1 år, avgående Rolf SM7URT och John SM7IPR

  • Två ledamöter i valberedningen för 1 år, avgående Leif SM7NCI, Erik SA7APE, varav en sammankallande, avgående Leif SM7NCI

§12 Fastställande av årsavgiften för 2017.

§13 Beslut om mötesdagar 2016, onsdagar jämna veckor i klubblokalen.

§14 Inkomna motioner, inga har kommit styrelsen tillhanda.

§16 Kommande arrangemang.

§17 Avtackning.

§18 Årsmötet avslutas.

 

Efter mötet bjuder klubben på traditionsenlig tårta.

 

Ewe Håkansson SM7BHM Ordf.