Kristianstads Radioamatörer SK7BQ

Verksamhetsberättelse för år 2017

Föreningen Kristianstads Radioamatörer SK7BQ har under året haft medlemsmöte jämna veckor. Deltagande på våra möten har varit stort, ett antal föredrag och förevisningar har genomförts av medlemmar.

Styrelsen har bestått av

Ordförande                         Ewe Håkansson SM7BHM

Vice Ordförande                Jan-Åke Carlsson SM7XGG

Sekreterare                          Dennis Olsson SA7CNO

Kassör                                 Tony Nielsen SA7CMD

Ledamot                             Jakob Ekström SA7SOL

Suppleant                            Bo Johansson SA7HPD

Repeater och Web ans.       Håkan Svensson SM7FLD

Styrelsen har haft 10 protokoll förda möten.

Årsmötet 22-februari avslutades med en medlemsauktion i källaren.

Medlemsantalet var vid årets slut 56

Vi har uppvaktat med blommor till några av våra medlemmar som är sjuka, det har uppskattas.

2 medlemmar har under året lämnat oss ”Silent Key” Rolf SM7URT och Gunnar SA7BOB.

Vi inledde året med ett besök av några medlemmar från Fjälkinge Scoutkår, som fick info om vår verksamhet, och vad vi kan erbjuda dem.

Sportlovsöppet vecka 8, 3 dagars traditionsmässigt öppet hus.

Utbildning i ”Köra Radio” har genomförts vid 3 tillfällen.

Presentationer och föredrag m.m.

25-januari SM7BHM presenterar och kör några QSO på JT65 mode på kortvåg.

22-24-februari sportlovsöppet på klubben.

22-februari SK7BQ årsmöte

22-mars SM7NCI Leif föredrag och förevisning av äldre mottagare.

25-mars Deltog klubben i CQ WW WPX SSB contest, del i utbildning..

5-april SM7BHM Ewe förevisning av ett antal olika mobila/portabla antenner.

4-maj vi besöker Västra Blekinge Sändaramatöre i Karlshamn

10-maj SM7FLD utbildning av hantera hemsidan.

31-maj SM7FLD Håkan presentation av SDR-radio.

14-juni Grillkväll

17-juni Bockebodaträffen, för 6:e gången i samarbete med FRO.

23-aug Fieldday Fjälkinge Backe, vi körde radio med 2 stationer och grillade.

16-sep SK7BQ presnterar hobbyn på ”Blå ljus dagen” vid Räddningstjänsten.

20-sep SM7BHM Ewe presenterade bl.a. vad finns efter radion instr. slutsteg m.m.

14-okt SM7BHM Ewe informerade om hur man kör contest.

18-okt SM7BHM Ewe presenterade och förevisade diverse diplom.

19-okt Studiebesök SVT Malmö

1-nov Klubbmöte med auktion av skänkta prylar.

29-nov SM7BHM Ewe presenterade och körde det nya super-mode FT8 i klubblokalen.

13-dec Julbord i klubblokalen.

Lördagen 17 juni var det Bockebodaträffen tillsammans med FRO. Platsen var Elmetorp. Många besökare och försäljare. Limmared, Elctrokit, SJR-service och Kristianstad Commradioservice. Många försäljare och mycket folk. Stort tack till de 10-tal medlemmar som ställde upp och genomförde detta lyckade och omtyckta arrangemang.

4-maj var vi inbjudna att besöka Blekinge Sändarmatörer SK7JC, ett 10 tal medlemmar åkte i samlad trupp till Karlshamn.

Klubbens 2 M repeater i Skepparslöv har fungerat bra under året, även APRS-noden och varit i gång hela året. Betr. DMR-repeatern så ligger detta projekt f.n. på is.

Hemsidan fungerar bra, tillflödet av artiklar är dock minimalt, d.v.s. allt är som det brukar vara!

Traditionsmässigt julbord komponerat av Gustav SA7CHG avnjöts i klubblokalen.

Klubben har under hösten satsat på utbildning och bygge av ett tysk antenn instrument. FA-VA4. Byggsatserna kom strax innan jul, bygge och utbildning kommer att ske början av 2018.

Vi har under året mottagit en hel del skänkt utrustning, både från medlemmar och utomstående. Stort tack till alla som stöttar vår verksamhet.

Klubbens FRG-utbildade medlemmar har deltagit i övningar tillsammans med Civilförsvaret.

Ett tack till Cilförsvaret Kristianstad för gott samarbete.

Styrelsen Kristianstad Radioamatörer SK7BQ

Kristianstad 2017-01-26

……………………………   ………………………….   ……………………….

Ewe Håkansson SM7BHM   Jan-Åke Carlsson SM7XG   Dennis Olsson SA7CNO

………………………….     ………………………..         ……………………….

Tony Nielsen    SA7CMD   Jakob Ekström SA7SOL         Bo Johansson SA7HPD